Designordlista - vi reder ut begreppen

Det finns många ord som har med design att göra. Här förklarar vi ord som ofta kommer upp i samband med design.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Artefakt
Brukskonst
Bruksföremål
Design
Design av tjänster / Service design
Design av varor / fysiska produkter

Designavdelning
Design copyright
Design för Alla
Designer
Designforskning
Designprocessen
Design thinking / Designtänkande
Designtrappan
Designskydd
Estetik
Form
FORM
Formgivning
Grafisk design

Hemslöjd
Illustration / Visualisering
Image
Immaterialrätt
Industridesign
Industridesignprocessen
Inredningsarkitektur / Inredningsdesign
Interaktionsdesign
Koncept
Konsthantverk
Logotyp(e)
Modell
Mönster
Mönsterskydd / Designskydd
Nyttoföremål
Produkt
Produktformgivning
Produktgrafik
Prototyp
PRV

Registrering
Rättsskydd
Semiotik
Symbol
Styling
Tjänstedesign
Uppfinning
Upphovsman
Varumärke
Verkshöjd
Webbdesign

A  

Artefakt

Artefakt kommer från latinets ord för konstgjord. Föremål skapade av människohand. 

Till sidans topp 

B

Brukskonst

Brukskonst är formgivna nyttoföremål, främst inom områdena hemslöjd, hantverk, konsthantverk, konstindustri eller industriell design, som upphovsrättsligt kan skyddas under gruppen konstnärliga verk.
 
Bruksmönsterskydd Bruksmönsterskydd finns i de flesta EU-länder, dock ännu inte i Sverige.

Till sidans topp 

Bruksföremål

Föremål som är avsedda att användas (för dagligt bruk). = Nyttoföremål.

Till sidans topp 

D

Design                                                                                                                 

Det finns många definitioner av vad design är. Det här är SVIDs definition:

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.

Till sidans topp 

Design av tjänster / Service design

Arbetet med att utveckla en tjänst med hjälp av design. Målet är att lösningen ska spegla tjänstens syfte, funktion och profil och därmed vara attraktiv för användare i målgruppen.

Till sidans topp 

Design av varor / fysiska produkter

Se formgivning, produktformgivning, industridesign.

Till sidans topp 

Design copyright

Upphovsrätt, när det gäller brukskonst och tryckta produkter/verk.

Till sidans topp  

Design för Alla

Design för Alla är en vision om att hela samhället ska fungera för alla människor. I praktiken är Design för Alla ett arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer och tjänster utformas för att fungera för så många människor som möjligt. Utgångspunkten för en designer eller arkitekt i designprocessen är att vidga målgruppen och se till människors skilda behov i olika situationer i livet, och inte fokusera på särlösningar för vissa grupper, till exempel funktionshindrade. Läs mer på www.designforalla.se

Till sidans topp 

Designforskning

Forskning som bedrivs på universitet och högskola om design. Forskningen drivs främst på ekonomiska och tekniska institutioner och designinstitutioner för att utveckla, beskriva och strukturera kunskap om design på akademisk nivå och att värdera designinsatser.

Till sidans topp 

Design management

Design management är ledning, användning och integration av design, både som process och resultat, på olika nivåer i ett företag eller i en organisation. Design management påverkar på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Till sidans topp 

Designer

Person (-er) som utför professionell gestaltning i en designprocess av  budskap, varor, tjänster, processer eller miljöer. Designern deltar inte själv i produktionen av produkten.

Till sidans topp 

Designavdelning

Avdelning hos ett varu/tjänste- producerande företag som levererar designkompetenser till andra funktioner inom företaget. På en designavdelning kan även ingå andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.

Till sidans topp 

Designföretag = Designkonsultföretag

Fristående företag eller nätverk med gemensamt varumärke, som levererar designkompetenser till ett varu- eller tjänsteproducerande företag. I ett designföretag kan även ingå andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.

Till sidans topp 

Designingenjör

Ingenjör på kandidat- eller mastersnivå med specialistkunskaper inom designområdet som ofta gör yrkespersonen lämplig att samarbeta med designer eller upphandla designtjänster.

Till sidans topp 

Designprocessen

Designprocessen är en arbetsmetod som en designer använder sig av i sitt arbete. Designprocessen varierar något mellan olika designdiscipliner.

Designprocessen karaktäriseras dels av användningen av specifika visuella metoder, dels av specifika sätt att förhålla sig till de produkter eller tjänster som processen resulterar i. Den ska förhålla sig till uppdragsgivares mål och vision men även estetiska och funktionella upplevelser hos användare.

Till sidans topp 

Design thinking / Designtänkande

Ett kreativt förhållningssätt och en metod för att lösa komplexa problem. Denna metod är speciellt lämplig för att ifrågasätta konventionella sätt att tänka och se nya möjligheter i strategiska sammanhang. Designer utgår ifrån ett användarperspektiv och experimenterar sig fram till helt nya lösningar med hjälp av praktiska metoder och verktyg för visualisering som skisser och prototyper. Alternativa lösningar utvecklas samtidigt där man startar med ett mål istället för att lösa ett specifikt problem.

Designtrappan

Genom modellen Designtrappan kan ett företags designmognad grupperas utifrån synen på design i fyra olika nivåer. Ju högre upp på designtrappan, desto mer strategisk betydelse har design. Läs mer om designtrappan under "Om SVID/Vad design är/Designtrappan".

Till sidans topp 

Designskydd

En produkts utseende kan skyddas med ett designskydd. Det ger dig ensamrätt på formgivningen. PRV (Patent- och registreringsverket) använder oftast ordet designskydd när man beskriver och informerar men i många fall används ordet mönsterskydd. Se mer på www.prv.se

Till sidans topp 

E

Ensamrätt

Förfoga ensam över en produkt. Det innebär enligt immaterialrättsskyddet att man ensam har rätt till föremålets marknadsföring.

Till sidans topp 

Estetik

Traditionellt sett läran om skönhet och konst, förnimmelsen och uppfattning av den fysiska gestaltningen.

Till sidans topp 

F

Form

Rumslig gestalt eller figur, anordnad i två eller tre dimensioner. Inom konstvetenskapen syftar form på organisation av linjer, ytor och volymer. ”Att något tar form” avser materialisering av t ex idé och tanke.

Till sidans topp 

FORM

Designtidskriften. Titel på Föreningen Svensk Forms tidskrift. Läs mer här.

Till sidans topp 

Formgivning

Verksamhet att skapa yttre form och dekor på främst bruksföremål, trycksaker och digitala medier. 

Till sidans topp 

Formskydd

Upphovsrätt till ett verk utgör ett formskydd, alltså utseendeskydd, dock inte ett idéskydd. Se även www.prv.se

Till sidans topp 

G

Grafisk design

Formgivning av tvådimensionella verk, t ex logotyper, mönster och illustration.

Till sidans topp 

H

Hemslöjd

Hantverksmässig tillverkning av bruks- eller prydnadsföremål, ursprungligen i hemmet för eget bruk eller för försäljning.

Till sidans topp 

I

Illustration / Visualisering

Ett sätt att belysa eller visa information med hjälp av en grafisk lösning i form av en ritning, skiss, målning eller liknande. Kan utföras analogt såväl som digitalt.

Till sidans topp 

Image

Omvärldens faktiska uppfattning om någon eller något, till exempel ett företag eller varumärke. 

Till sidans topp 

Immaterialrätt

Ett område av juridiken, som omfattar upphovsrätt, patenträtt och varumärkesrätt. Till skillnad från sakrätt som skyddar fysisk egendom.

Till sidans topp 

Industridesign / Industriell design

Ett arbete som utförs på processer, budskap, varor, tjänster eller miljöer avsedda att tillverkas i serie med hänsyn till såväl estetiska som praktiska, miljömässiga, produktions- och marknadsföringsmässiga och ekonomiska kriterier.

Till sidans topp 

Industridesignprocessen

Industridesignprocessen är grunden för de arbetsmetoder som SVID oftast arbetar med. Den särskiljer sig från andra kreativa processer genom att den innehåller moment av gestaltning och utgår tydligt från en brukare, kund. Arbetsprocessen har som syfte att lösa ett problem för målgruppen/brukaren/kunden.

Till sidans topp 

Inredningsarkitektur / Inredningsdesign

Inredningsarkitektur är en gren av arkitektur som rör planering, utformning eller dekoration av rumsliga miljöer för att vara en säker och estetiskt tilltalande miljö för en användare av en byggnad.

Till sidans topp 

Interaktionsdesign

Design inriktat på nytta och användbarhet av främst digitala produkterna, men även fysiska som ska passa in i sina sammanhang, vara lätta att använda och stödja människor i deras uppgifter. Interaktionsdesign ska även ses som en designdisciplin, närmast besläktad med industridesign eller grafisk design men med en stor del dataprogrammeringsmoment.

Till skillnad från traditionell grafisk design innefattar interaktionsdesign utformning av ett systems beteende och flöden och ett fokus på produkternas estetiska kvalitéer i kombination med användarnas upplevelser.

Till sidans topp 

K

Koncept

Idéinnehåll eller plan, som innehåller till exempel en produkts eller en verksamhets särskilt utmärkande, gemensamma egenskaper. Koncept kan ses som ett samlingsuttryck för ett företags komplexa erbjudande som innehåller kombinationen av varor, tjänster, beteende. 

Till sidans topp 

Konsthantverk

Ett samlingsbegrepp för hantverksmässig framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföremål. Skiljer sig därigenom från måleri, grafik och skulptur.

Till sidans topp 

Konstindustri

Industriell framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföremål, oftast med väsentlig medverkan av konstnärer under produktionen.

Till sidans topp 

L

Logotyp(e)

Logotype kommer från grekiskans logos, ord och typos, avtryck, bild. Ord eller bild som är utformad som symbol för ett företag eller en vara.

Till sidans topp 

M

Mode - Modedesign

Identitetsskapande och trendkänslig design inom främst konsumentvaruområdet.

Till sidans topp 

Modell

En kopia, oftast i förminskad skala, av ett föremål. Kan också vara förebild/mönster i en hantverksmässig eller industriell produktion.

Till sidans topp 

Mönster

Grafisk bild/dekor som återges på annat material som exempelvis textil, porslin, glas och plast. (I andra sammanhang kan det vara ett mönster för bland annat tillskärning av kläder.)

Till sidans topp 

Mönsterskydd / Designskydd

Två ord för samma sak. Skydd av en produkts utseende. PRV (Patent- och registreringsverket) använder oftast ordet designskydd när man beskriver och informerar. Även i lagtexter används ordet designskydd. Se mer på www.prv.se

Till sidans topp 

N

Nollserie

En nollserie är en begränsad tillverkningsserie av en fysisk produkt som man kör för att kunna lansera och marknadsföra produkten i fråga innan man börjar med massproduktion.

Till sidans topp 

Nyttoföremål

Föremål som är avsedda att användas (för dagligt bruk). = Bruksföremål.

Till sidans topp 

P

Patent

Immaterialrättsligt skydd för uppfinningar. Läs mer om mönsterskydd under Skydda din design och på www.prv.se.

Till sidans topp 

Pictogram

Grafiskt tecken i form av en figur eller bild, som ska symbolisera ett ord eller en fras.

Till sidans topp 

Profil

Företagsprofil; ett önskad framtoning av ett företag på marknaden, som förmedlas genom dess visuella och kommunikativa uttryck.

Till sidans topp 

Produkt

Konkret resultat av tillverkningsprocess, som kan vara kontrollerad eller spontan. Kan vara föremål, tjänst eller vara.

Till sidans topp 

Produktformgivning

Se formgivning

Till sidans topp  

Produktgrafik

Grafisk design speciellt anpassad för applicering på fysiska produkter

Till sidans topp 

Prototyp

Ett första exemplar av en produkt, som tas fram som mall för en produktion. Kan också vara ett normalmått mot vilket man kontrollerar andra mått.

Till sidans topp 

PRV

Patent- och registreringsverket, central myndighet för registrering av namn, idéer, design, mönster och verksamheter. Läs mer på PRVs webbplats www.prv.se.

Till sidans topp 

R

Rapport

Rapport i en bemärkelse upprepningsmönster, som återkommer i samma form, t ex tryck på textil.

Till sidans topp 

Registrering

För att skydda t ex mönsterdesign krävs anmälan och registrering vid PRV.

Till sidans topp 

Rättskydd

Brukskonst kan ha skydd mot otillåtet nyttjande och efterbildande, reglerat genom landets lagar och förordningar.

Till sidans topp 

S

Semiotik

Läran om tecken och teckensystem. Hur man tolkar en produkts funktion och känsla genom form och symboler.

Till sidans topp 

Symbol

Figur eller tecken med viss innebörd eller som ska ge uttryck för en företeelse.

Till sidans topp 

Styling

Inom speciellt fordonsindustrin används globalt detta uttryck ofta synonymt med industridesign. I Sverige ibland översatt till formgivning av till exempel föremål eller inredning. Även förändring till en särskild stil, till exempel för fotograferingar av mode, mat etc.

Till sidans topp 

T

Tjänstedesign

Se Design av tjänster / Service design.

Till sidans topp 

U

Uppfinning

En uppfinning är en teknisk idé. Tekniska idéer, som kan tillgodogöras industriellt och är nya i förhållande till vad som blivit känt före dagen för registreringsansökan och tillika väsentligen skiljer sig från detta, skyddas enligt patentlagen.

Till sidans topp 

Upphovsman

Den som skapat ett konstnärligt eller litterärt verk och därigenom har upphovsrätt till verket.

Till sidans topp 

Upphovsrätt

Laglig ensamrätt att bestämma över användningen av ett verk eller alster. Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten innebär att upphovsmannen kan få ekonomisk ersättning samt ska omnämnas i samband med användningen av verket.

Till sidans topp 

V

Varumärke

Beskriver det samlade intrycket av ett företag eller en organisation. Denna helhet skapar det samlade värdet tillsammans med namn och symbol. I juridiska sammanhang ett registrerat och därigenom skyddat namn eller kännetecken på vara eller tjänst.

Till sidans topp 

Verkshöjd

Juridisk term för ett litterärt eller konstnärligt verk som uppfyller de kvaliteter och egenskaper som gör den till ett verk enligt upphovsrättslagen. Om produkten har verks-höjd, är den således ett upphovsrättsligt skyddat verk.

Till sidans topp 

W

Webbdesign

Design av digitala medier. I första hand för programvaror för dator och webbplatser för internetanvändning.

Till sidans topp 

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40