Stadgar för Michael Treschows stipendium för designstuderande

Här ser du stadgarna för Michael Treschow-stipendiet.

§1 Syfte

Syftet med stipendiet är att uppmuntra en ung designer årligen. Stipendiet är avsett att underlätta eller möjliggöra för en student att fördjupa sin designkompetens på masternivå genom att få testa design inom nya områden.

§2 Stipendiat

Till stipendiat utses person som avslutat kandidatutbildning eller motsvarande utländsk utbildning inom designområdet och som avser att påbörja eller har påbörjat en utbildning på magisternivå. Endera kandidat- eller masterutbildning skall ske i Sverige.

§3 Förslag om stipendiat

Förslag om stipendiat kan lämnas av vem som helst och kan även sökas av studenten själv. Förslaget/ansökan skall baseras på studentens samlade arbeten som skall visa på djärvhet, nydanande och lust. Vägledande är socialt engagemang och hållbarhet.

§4 Stipendiets art

Stipendiet utgörs av minst 100 000 SEK. Stipendiaten får möjlighet att presentera sitt pågående arbete vid nästa utdelningstillfälle.

§5 Ansökning

Varje år kan stipendiet fokuseras på ett specifikt tema som skall premieras. Detta tema fastställs av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign i samråd med Michael Treschow innan ansökningsformulären görs tillgängliga på SVIDs webbplats.

§6 Utdelningstillfälle

Utdelningen av stipendiet ska ske under samma år i samband med annat evenemang med program som berör design, entreprenörskap eller kreativitet.

§7 Stipendiejury

Stipendiekommittéen ska utgöras av minst 7 personer för att kunna fatta beslut. I juryn ingår Michael Treschow samt VD för SVID. Dessa utser minst fem medlemmar som väljs på två år:
En representant från universitet/högskola,
Tre representanter som är yrkesverksamma designer.
En representant från övrigt näringsliv.
Till jurybedömningen ska även inbjudas tidigare stipendiater.

Juryn föreslår kandidat som styrelsen för SVID fastställer innan utdelningstillfället.

§8 Ekonomi och förvaltning

Pengarna för stipendiet som hanteras av SVID utgörs av donationer. Förutom medlen för stipendiet skall donationen täcka kostnader i samband med att stipendiat utses, kostnader i samband med utdelningen och för SVIDs förberedelser och övriga utlägg. SVIDs insats beräknas till ca två arbetsveckor.

§9 Stadgeändring

Ändringar av stadgarna fastställs av styrelsen i Stiftelsen Svensk Industridesign.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40