Miljöpolicy

SVIDs miljöarbete är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete där vi genom att förändra vanor, attityder och arbetsmetoder ständigt minskar vår miljöpåverkan.

SVIDs största miljönytta ligger i ett framgångsrikt miljöarbete hos designkåren och dess kunder. Det omfattar bland annat information, utbildning och projektverksamhet inom miljöområdet.

Miljönyttan av SVIDs interna miljöarbete måste balanseras av verksamhetsnyttan. De satsningar vi gör på miljön ska motsvaras av direkta besparingar, höjd kunskap i organisationen, ökad goodwill och minskad risk.

SVIDs VD har det övergripande ansvaret för att organisationen till fullo efterlever gällande miljölagar och förordningar samt för att de anställdas delaktighet i miljöarbetet säkerställs genom delegering, information och utbildning.

Miljömål

Miljömål 1: Flygresor

SVIDs verksamhet kräver mycket resande och en stor del av det är med flyg. Flyg är ur miljösynpunkt det sämsta transportmedlet och bör därför där det är möjligt att ersättas med till exempel tåg som är betydligt bättre. Målet är att reducera antalet flygresor med minst 10%.

Miljömål 2: Trycksaker och förbrukningsmaterial

SVID producerar och sprider en stor mängd tryckt material. Miljöpåverkan av det kan minskas genom att välja rätt material och rätt leverantör.

Miljömål 3: Belysning

En stor del av den elektricitet som SVID förbrukar och kan påverka används för belysning. Genom att välja energisnåla produkter kan förbrukningen reduceras. Energisnåla lampor/lysrör används vid utbyte av trasiga där så är möjligt.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40