Nordic Design Resource - hur?

Nordic Design Resource är en ny omfattande studie som har genomförts av de nordiska designcentren - Dansk Design Center, DOGA i Norge, Island Design Center, Design Forum Finland och SVID i Sverige - i samarbete med Nordic Innovation och marknadsundersökningsföretaget Seismonaut.

Tidigare uppgifter om designer i Norden (och på andra platser) har främst hämtats från nationella register som endast omfattar mer traditionella yrken, som produkt- och klädtillverkare och grafiska formgivare och multimediadesigner.

Denna nya omfattande studie av nordiska designer bygger på ett innovativt och metodiskt tillvägagångssätt med nya och grundliga definitioner av design och designer, från både befintliga och nya datakällor.

Initialt har de nordiska designcentren involverat fler än 40 huvudintressenter i alla nordiska länder. Intressenterna inkluderar högsta ledningen inom designföreningar, designorganisationer, designskolor, universitet, designschefer et cetera. Genom djupintervjuer eller mindre workshoppar, där hypoteser och personas använts, har en ny definition för designer utvecklats:

"Designer kännetecknas av deras designdrivna tillvägagångssätt och metoder. Vissa har förvärvat sina färdigheter genom formell utbildning inom designområdet, medan andra har förvärvat dem genom erfarenhet och möjligen fortlöpande utbildning inom området."

Denna definition öppnar upp för ett brett spektrum av designer som integrerar horisontellt genom sektorer och branscher. Designer definieras av en kompetens - ett sätt att tänka och göra - som går långt bortom själva designbranschen.

Ny metodik för datainsamling

Studiens forskning har hämtats från fyra huvuddatakällor, både befintliga och nya. Befintliga datakällor inkluderar nationella register och undersökningar, och nya datakällor inkluderar LinkedIn och webben. Baserat på definitionen av designer har vi tagit fram ett antal frågor, till exempel hur många designer de olika nordiska länderna har, vilka designdiscipliner de arbetar inom och hur de skapar värde. Majoriteten av dessa frågor kan inte besvaras genom att endast söka i nationella register. Ambitionen har varit att utforska nya datakällor för att få nya svar, men också för att få helt nya insikter.

Detta är första gången som data om designer från de nordiska länderna har sammanställts utifrån en gemensam definition. Det gör att vi både kan se på Norden som ett stort designekosystem och göra en riktig jämförelse mellan de nordiska länderna.

När nya siffror publiceras, särskilt siffror som är antingen mycket högre eller lägre, eller bara annorlunda än vad man tidigare sett, så är det viktigt att lyfta upp metodik och validitet.

Den här studien, Nordic Design Resource, är resultatet av engagemang från intressenter och en utforskande, experimentell och nyfiken inställning till data, och särskilt nya datakällor. Studien ger således helt nya perspektiv på hur många designer det finns, hur de utbildas, vilka discipliner de representerar, var de arbetar, vilka de jobbar med etc.

Nationella register

Antalet designer i denna studie är mycket högre än i tidigare studier. Detta beror på den bredare definitionen av vad en designer är. I denna studie har designer delats in i 18 yrken, medan befintliga studier tillämpar ett mer traditionellt och smalt förhållningssätt till designindustrin, som endast omfattar tre till fyra yrken. Alla yrken i den nordiska nationella statistiken har utvärderats utifrån en definition; i det här fallet om personerna i de olika yrkena arbetar med följande:


• En systematisk och skapande process som leder till resultat som grafiska eller fysiska produkter, nya tjänster, system eller affärsmodeller
• En process som är visuell och experimentell
• En process som är centrerad kring människors upplevelser och beteende

Enkät

I en enkät har även designer fått svara på frågor. Först och främst för att berika kvantitativ data. Undersökningen har nått designerna framför allt via sociala medier och via delning på designorganisationernas webbplatser. Undersökningen utgör inte i sig en fullständigt representativ del av designer i de nordiska länderna, men nästan 3 000 designer (personer som passar in på definitionen) har svarat på undersökningen och gör det möjligt för oss att dra ett antal slutsatser utifrån dessa uppgifter. Särskilt i de fall där det vi hittat också motsvarar det vi hittat via LinkedIn.

LinkedIn

Idag har plattformar som Facebook och LinkedIn många relevanta och intressanta uppgifter om människor, särskilt LinkedIn har svar på många av de frågor som fanns om designer. LinkedIn har till exempel mycket information om designers kompetens och verktyg.

Publika webbplatser

Slutligen har publika webbplatser inkluderats som en ny datakälla. Webbplatser kan inte ge information om individuella designer, men de kan ge nya insikter om vem (företag, utbildning, organisationer) som talar om design, i vilken utsträckning de gör det och med vilka.

Den grundliga datainsamlingen har genomförts av Seismonaut, och alla viktiga resultat, på såväl nationell som nordisk nivå, finns på nordicdesignresource.com

Ta del av mer data på Nordic Design resources webbplats

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40