Stadgar

Här ser du stadgarna för Intressentföreningen för Stiftelsen Svensk Industridesign.

§1 Ändamål

Intressentföreningen är en ideell förening vars ändamål är att stödja SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign genom att utse tre medlemmar till stiftelsens (SVID) styrelse samt bidra ekonomiskt och på annat sätt till verksamheten.

§2 Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§3 Medlemskap

Föreningen är öppen för svenska företag, organisationer, föreningar, statliga och kommunala enheter och myndigheter, högskolor och universitet, stiftelser etc som önskar främja dess ändamål och som åtar sig att fullgöra de förpliktelser som medlemskap enligt dessa stadgar innebär. Medlemskap bekräftas genom avtal om årsavgift till verksamheten.

§4 Medlems rättigheter

Medlem äger rätt att få tillgång till SVIDs forskningsresultat, rapporter, publikationer och meddelanden. Medlem erhåller kallelser till möten, inbjudan till seminarier, konferenser och utställningar samt information om stiftelsens aktiviteter i övrigt.

§5 Årsavgift

Medlem skall till SVID erlägga en årsavgift som fastställs vid ordinarie föreningsmöte.

§6 Föreningsmöten

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år, senast under mars månad. Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen eller minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det. Sådant yrkande skall skriftligen sändas till styrelsen. Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av justerare att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
 3. Justering av röstlängd.
 4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat.
 5. Föredragning och fastställande av verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut.
 6. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 7. Val av ordförande i föreningens styrelse till utgången av nästa föreningsmöte. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.
 8. Val av övriga ledamöter i föreningens styrelse.
 9. Val av ledamöter i stiftelsens (SVID) styrelse.
 10. Val av revisor.
 11. Val av valberedning som utser sammankallande inom sig.
 12. Redovisning av medlemsfrågor.
 13. Redovisning av finansieringsläge och årsbudget samt fastställande av årsavgift för nästkommande år.

Kallelse till ordinarie föreningsmöte och extra föreningsmöte skall skriftligen ombesörjas av styrelsen. Kallelse skall sändas ut senast två veckor före och tidigast fyra veckor före ordinarie föreningsmöte och senast en vecka och tidigast två veckor före extra föreningsmöte.

§7 Förvaltning

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordföranden samt minst fyra och högst sex ledamöter. Ordförande och övriga ledamöter utses vid ordinarie föreningsmöte för ett år i sänder. Ordförande eller övriga ledamöter kan som mest väljas för en sammanhängande period om 6 år. Styrelsen utser sekreterare. Styrelsen sammanträder på ordförandens initiativ eller när minst två ledamöter begär det. Ordföranden skall sända ut skriftlig kallelse till ledamöter minst två veckor före sammanträde. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens möten ska protokollföras.

§8 Teckningsrätt

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsens ordförande av den eller de personer som styrelsen bemyndigar härtill.

§9 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§11 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas av ordinarie föreningsmöte och bekräftas av nästföljande ordinarie eller extra föreningsmöte. Mellan beslut och bekräftelse skall förflyta minst fyra veckor.

§12 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning skall fattas i enlighet med paragraf 11. I händelse av upplösning skall dess överskjutande tillgångar tillfalla SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och användas enligt §2 i SVIDs stiftelseurkund.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40