Psykisk förbandslåda för Handisam

Under sju veckor genomförde studenterna i Sommardesignknotoret ett projekt riktat mot psykisk hälsa. Syftet var att se hur man med hjälp av design kan förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa som orsakas av arbetsrelaterade faktorer.

Psykisk hälsa är ett stort problem i Sverige och den största anledningen till långtidssjukskrivning och den näst största orsaken till korttidssjukskrivning. Detta kostar samhället och organisationer mycket pengar varje år.

Intervjuer gav insikter

För att besvara frågan intervjuades nitton personer i fyra olika grupper. I den första gruppen ingick personer med personlig erfarenhet av psykiska ohälsa, den andra gruppen bestod av kollegor till dessa personer och den tredje gruppen var arbetsgivare. För att få en helhetssyn på problemet har även experter inom stress och psykisk ohälsa intervjuats. Efter dessa intervjuer genererades tretton idéer som också testades med tretton personer. Testerna ledde till ytterligare insikter som hjälpte studenterna att till slut välja vilket koncept de skulle arbeta vidare med.

Studenterna upptäckte att det är mycket vanligt att en person med psykisk ohälsa förnekar situationen, både för sig själv och för andra. På grund av detta fann de att det ofta är mer effektivt att försöka nå människor runt omkring denna person, och då kanske särskilt nära kollegor som personen har en etablerad relation till. De fann också att många människor betonade chefens roll för att förebygga psykisk ohälsa i arbetsmiljön, men när man frågade chefen själv verkade de vara överväldigade med krav och arbetsuppgifter, och de har därför oftast inte resurser eller tid till att hjälpa till. Chefen är på grund av detta ofta också stressad och det är inte ovanligt att denna stress leder till psykisk ohälsa även i dess fall.

Frågan om en arbetsgivare ska arbeta förebyggande med psykisk ohälsa eller i stället försöka att fokusera på att främja hälsan inom organisationen har debatterats. Att främja hälsa verkar vara det mest önskvärda alternativet, men samtidigt verkar det vara svårt att motivera arbetsgivare att arbeta främjande.

Genom intervjuerna försökte studenterna också att kartlägga de olika behov som individer har i samband med psykisk ohälsa. Om dessa behov är uppfyllda kan risken för sjukskrivning förhoppningsvis reduceras. Man behöver för det första minska stressfaktorer i arbetsmiljön och öka öppenheten kring psykisk sjukdom. Respondenterna betonade också friska och produktiva relationer mellan både kollegor och mellan arbetsgivare och arbetstagare. Självinsikt är viktigt för att veta vilka aktiviteter som får en individ att må bra och att bli medveten om sin egen förmåga och begränsningar. Slutligen behöver behöver personer med psykisk ohälsa bli uppfångade av personer runtomkring då de ofta själva är i förnekelse.

Koncept valdes ut

Ur användarnas behov genererades tretton idéer som sedan testades på tretton personer. Tre finalister valdes ut och dessa utvecklades till koncept. Ett av dessa koncept var lyckokakan och bestod av kakor med olika utmaningar, meddelanden och fakta med anknytning till psykisk ohälsa. Ett annat koncept är en temperaturmätare där anställda kan svara på fem snabba fråga som rör deras hälsosituation via en sammanställs sedan och skickas till chef och HR-avdelningen för analys och diskussion.

Det sista konceptet, som också var det koncept man beslutat att gå vidare med, kallades psykiska förbandslådan. Psykisk ohälsa är det nya folkhälsoproblemet och därför behövs också ett komplement till dagens förbandslådor som enbart fokuserar på den fysiska hälsan.

Den psykiska förbandslådan är tänkt att se ut som de nuvarande förbandslådorna som hänger på väggarna, men innehåller istället information kring psykisk ohälsa och information kring hur man ska närma sig någon som mår dåligt. Förutom att hjälpa människor att hantera stress och psykisk ohälsa, förmedlar förbandslådan också ett viktigt budskap samt är en symbol för att psykisk ohälsa är lika viktigt som fysisk ohälsa och att det därför borde behandlas med samma intensitet.

Det är viktigt att komma ihåg att detta koncept är långt ifrån klart och att det slutliga konceptet som ingår i denna rapport bör ses enbart som en prototyp som kan fungera som grund för vidareutveckling.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40