Patientsäkerhet

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, bad Sommardesignkontoret om hjälp för att försöka minska konsumtionen av antibiotika. Deras målsättning är: ”Minskad användning av antibiotika samt förändra människors attityd till antibiotika.”

Det har varit fokus på två målgrupper som anses konsumera för mycket antibiotika; småbarnsföräldrar och medelålders män och kvinnor i storstäder.

Genom research, intervjuer, workshop och bearbetning av materialet som samlades in försökte studenterna på Sommardesignkontoret att identifiera ett beteendemönster hos de utvalda målgrupperna.

Trygg och effektiv hjälp

Det finns en stor tillit till läkare och de har därför en mycket viktig roll i bemötandet av patienter. Läkares ordinering och argument för eller emot antibiotika tas på stort allvar. Det viktigaste för patienter är att de känner sig trygga och får effektiv hjälp, det behöver inte tvunget betyda att antibiotika är lösningen. Finns det möjlighet att få delayed prescription eller ha kontinuerlig telefonkontakt med läkaren under sjukdomstillståndet ger det också en känsla av att läkaren tar en på allvar.

Sommardesignkontorets resultat mynnade ut i ett materiellt underlag snarare  än ett koncept. Detta bestämdes tillsammans med uppdragsgivaren under arbetets gång. Ur materialet kunde vi se vissa röda trådar i människornas beteendemönster som vi valde att kategorisera i tre fokusområden. Argumenten i dessa områden bygger på hur människorna i de valda målgrupperna tänker, handlar och beter sig före, under och efter en sjukdomssituation.

De tre områdena är:

Olika typer av människor

Människors beteende skiljer sig från varandra bland annat beroende på erfarenhet, inställning till antibiotika och läkemedel samt hälsa. Därför behöver dessa olika typer också nås på olika sätt. Det behöver inte ha med kunskapsnivån för antibiotika att göra utan att de beter sig på olika sätt. Personer i samma målgrupp kan bete sig på olika sätt, därför kan det vara en idé att gå ifrån

Människor söker inte aktivt information kring antibiotika. Information behöver vara personlig för att man ska vara mottaglig, det är också viktigt att den ges under en sjukdom när man kan ta till sig den. Hur påverkar det mig och vilka konsekvenser ger det mig?

Sjukvårdsupplysningen 1177 är en mycket välbesökt sida på nätet samt populär att ringa till för att få tips och råd. Det kan därför vara en bra ingångsport till att ge personliga argument mot antibiotika i en situation där man är mottaglig. Vid sjukdom har det också visar sig att en persons sociala nätverket har en stor betydelse. Via sociala medier, kontakt med familj och vänner lyssnar man på råd, tips och erfarenheter från andra.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40