Kvalitetsregister Patientnytta

Nationella kvalitetsregister är en samling förbättrings­ system, vilka är unika för den svenska vården. Kvalitetsregistren sköts decentraliserat från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), av och för professionerna. Detta projekt behandlade hur den kunskap som kan vinnas ur statistiska samband skulle kunna vändas mot patienterna.

Inledningsvis genomfördes intervjuer med register­ hållare, för att undersöka vilka resurser och möjligheter som fanns, men också med patienter, för att se vilka behov som skulle kunna mötas och vilka problem som skulle kunna underlättas med hjälp av registren. Utifrån detta skissades två övergripande personlighetsprofiler upp som representerar och bygger på de intervjuade patienterna.

De ramar som koncepten skulle hålla sig inom var att ej bli underlag för vårdplan eller beslut om en enskild patient, att ej bryta mot personuppgiftslagen och att vara så pass generella att de skulle kunna vara applicerbara på samtliga register.

Koncepten som togs fram består av dels en folder, med allmän information och möjlighet till att presentera individualiserad data, och dels en webbsida, med liknande innehåll.

Båda koncepten fungerar för att kvalitetsmärka information, att vara till nytta för patienterna, skapa en bra samtal­ sbas mellan läkare och patient samt att sprida kunskap om de nationella kvalitetsregistren.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40