SIP - Samordnad individuell planering - ur ett brukarperspektiv

- Innan Sommardesignkontoret, så kändes det kanske lite obekvämt att använda ordet design när man pratar om offentlig sektor och den verksamhet vi bedriver, säger Monica Jonsson på Regionförbundet Uppsala län. Men efter Sommardesignkontoret så blir det mer tydligt att design inte bara är sådant som handlar om föremål, utan också hur man utformar tjänster.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer har alla patienter/brukare/individer med ett komplext behov av omsorg, vård och service rätt till en så kallad samordnad indviduell plan. Sommardesignkontorets  uppdrag handlade om att med service design arbeta med den samordnade individuella planen på ett sätt som satte brukaren i centrum och gav hen en upfattning om att vården var samordnad.

Studenterna arbetade med en metod som involverade både uppdragsgivare, Regionförbundet i Uppsala, och slutkund, här med den primära målgruppen brukare men också vårdgivare som skulle komma att arbeta med tjänsten.

Efter att ha kartlagt processsen som den ser ut idag identifierades de viktigaste insikterna och problemområdena, och kunde urskilja olika behovsgrupper.

Projektet beslutade oss för att fokusera på fyra olika huvudkoncept:

  • Utbildning och information
  • Paketering / varumärke
  • Ny mötesstruktur med utökat pedagogiskt material
  • En större flexibilitet i processen

Studenterna insåg att de behövde ta ett helhetsgrepp på projektet om vi ville se en möjlighet att uppnå verklig förändring, och de olika huvudkoncepten var på många sätt avhängiga av varandra. Därför valde de att arbeta vidare med samtliga, och skapa en verktygslåda för att förbättra hela processen, från en första kontakt till uppföljning. Man ville uppnå en trygg och rättvis process för brukare med olika behov, och ett enkelt och tillgängligt sätt för vårdgivarna att arbeta med den.

För det första ville de skapa en ny känsla kring hela projektet SIP (samordnad indviduell plan). För att svara mot de problem med tillit och den rädsla för krånglighet vi identifierat bestämde de sig för att arbeta utifrån grundvärdena nytt, seriöst, värdefullt och enkelt. För att en processs över huvud taget skulle dra igång behövdes en ordentlig informationskampanj, med material för både vårdgivare, anhöriga och brukare. För att kunna kommunicera ut enkelt och kunna upprätta en plattform för inspiration och ett bibliotek med allt nödvändigt material skapades en hemsida och en enkel trycksak som skulle gå ut via vårdgivare till brukare.

Ett pedagogiskt material att användas i en förberedande fas, när brukaren får chansen att strukturera sin behovssituation, sina mål och drömmar och resurser omkring sig, togs fram. Detta material ska fungera som ett levande dokument och gör det möjligt för brukaren att lättare hålla koll på sin situation, och kan användas som en enklare form av “egen-SIP” eller “SIP light”.

Kallelsen som skickas ut till de som ska delta i SIPen omformulerades, och gav även de parterna chans att förbereda sig. Mötet fick också ett nytt dokumentmaterial baserat på förberedelsematerialet och en tydlig struktur för att göra det så enkelt, effektivt och trevligt som möjligt.

Slutresultatet blev en verktygslåda med redskap bestående av pedagogiskt material i olika kanaler och en tydlig varumärkesstrategi för att skapa tilltro till SIPen som process.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40