Challenge the steel

Uppdragsbeskrivning

För tillfället ser Getinge över sin kostnadskostym inom Infection Control för att förbättra rörelsemarginalen. Ett steg i denna kostnadsreduceringsstrategi är att se över tillverkningskostnaderna av produkterna. En stor del av tillverkningskostnaden är materialkostnader. För tillfället använder sig Getinge huvudsakligen av rostfritt stål i sina produkter vilket är ett kostsamt material. Att vara bra på att hantera rostfritt stål har historiskt varit en av Getinges konkurrensfördelar och en del av deras identitet. Följaktligen är Getinges varumärke starkt förknippat med rostfritt.

Hela branschen för sjukvårdsrelaterade produkter är konservativ gällande materialval och är ovillig att testa andra material än rostfritt i produkterna. Dock går materialutvecklingen framåt och idag finns det andra alternativ än rostfritt stål som potentiellt passar bättre till Getinges produkter. Vidare har Getinge som strategi att fokusera sina personella resurser på mer värdeskapande aktiviteter inom bland annat design. Med Getinges strategi är det av intresse att se över materialvalet till sina produkter och vilka designmässiga möjligheter som finns med andra material.

Syfte

Uppdraget ämnar att

1) Hitta ett annat material än rostfritt stål till fronterna på Getinges autoklaver som uppfyller materialkraven och med lägre tillverkningskostnad samt att 2) utifrån materialvalet ta fram en ny design på autoklavfronterna.

Konceptförslag

Slutkonceptet består av tre olika material glas, akrylpolymer och aluminium. I kontrast till dagens massiva autoklav är slutkonceptets mål att uttryck en lätthet och exklusivitet.

Formmässigt har glasdelen en utbredning och riktning uppåt samtidigt som den i sin storlek är den dominata delen av fronten. Glaset är blåtonat samt lätt mjölkigt, vilket strävar efter att efterlikna ångbildningen inne i autoklaven.

Den vågrätta flacka akrylpolymerdelen är underordnad i kompositionen och upplevs vara innesluten mellan glaset och aluminiumet.

Aluminiumdelen längst ned har en massiv form och upplevs stabil på grund av den blå nyansen.

Aluminiumdelen blir subdominat i förhållande till glaset på grund av storlek och placering.

Materialen är i sin placering statiska till varandra men akrylpolymerdelen har en upplevd inre kraft som bildar en stor radie på ovansidan av denna del. Samtidigt kommer kammerens tvärsnitt ut genom glaset och bryter upp formen med de stora radierna.

Till detta ger glasets bakgrund, de svepande linjerna, en hint om vad som pågår inuti autoklaven, vilket ytterligare förstärks av glasdelens mjölkighet. Radierna bidrar även till att bryta upp frontens spegelsymmetri och ge autoklaven en upplevd känsla av snabbhet och rörelse.

Sammanfattning

Getinge AB är verksamma inom en konservativ bransch gällande materialval som är obenägen att använda andra material än rostfritt stål. I detta projekt utmanades stålet som det självklara materialvalet genom att testa alternativa material som uppfyller de tekniska kraven och med de nya materialen togs en ny design fram för Getinges autoklaver.

För att ta fram ett alternativt material skapades en materialpool. Dessa material analyserades kvantitativt bland annat med mikrostrukturanalys och kvalitativt i fokusgrupper där upplevelsen av materialen diskuterades. Glas, akrylpolymer och aluminium valdes ut som utmanare till rostfritt stål. Dessa material var utgångspunkten för den efterföljande designprocessen, i vilken fronten analyserades för att identifiera vilka materialegenskaper som var önskvärda.

Som illustreras i det nya designförslaget möjliggör de nya materialen en för branschen nyskapande design och där formspråket strävar efter att lyfta fram autoklavens inre funktion.

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40