Rådhustorget i Piteå

Stadsmiljöprogrammet är en satsning som Piteå kommun valt att genomföra som ett led i att skapa trivsamma närmiljöer med bland annat hög tillgänglighet och bra mötesplatser. En målsättning med Stadsmiljöprogrammet är att det offentliga rummet ska upplevas som attraktivt, tryggt och trivsamt. 

Piteås ursprungliga karaktär som småskalig trästad ses som en viktig aspekt för stadens identitet och en viktig utgångspunkt i det fortsatta stadsmiljöarbetet. Rådhustorget har ett centralt läge i Piteå och är också ett av Sveriges äldsta torg som omges av äldre trähusbebyggelse.

Sommardesignkontorets uppgift är att göra Rådhustorget till en naturlig mittpunkt i staden och att fördjupa den historiska förståelsen av platsen. Detta ska återspeglas i val av markbeläggning, bilframkomlighet, skyltning, fasadbelysning och tillfälliga aktiviteter. Torget ska ge mervärde till Piteå kommun och göra så att turister och lokalbefolkning ser det som en given plats att besöka och återkomma till.

Arbetsprocessen

Projektet inleddes med ett möte hos Piteå kommun, där mål och riktlinjer för kommunen presenterades, såväl som deras visioner om att utveckla Byxtorget i centrala Piteå. Rådhustorget nämndes inte vid detta besök, utan det var efteren inventering av området som det uppmärksammades att det behövs en del förändringar för att göra torget mer attraktivt och levande för besökare och turister. Projektet fortsatte med att det togs fram fokusområden förtorget.

Visualiseringsbilder användes för att visa vilka funktioner och detaljer som ansågs vara viktigt att framhäva, men även skisser över alternativa gatustrukturer och väghinder togs framför delpresentationen. Efter delpresentationen startades ett fördjupat arbete där målsättningen har varit att skapa en tydlig identitet för Rådhustorget som står i samklang med torgets unika1600-talssilhuett. En tydlig identitet, tillsammans medgenuinitet och funktionalitet har varit ledorden i detta arbete.

Detta återspeglas i val av gatubeläggning, skyltning, bilframkomlighet, belysning och tillfälliga aktiviteter. De olika funktionernas utplacering på torget redovisas också samt fotomontage som förstärker den genuina känslan som Sommardesignkontoret anser vara viktigt att förmedla.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40