9. Redigera filmen

Mängden insamlad information är i det här skedet stor. Därför behöver mängden information minskas för att de viktigaste budskapen ska gå att kommunicera.

Detta steg handlar om att titta igenom alla elva till tolv oredigerade inspelningar med patient- och brukarintervjuer – antingen på egen hand eller tillsammans med någon annan – för att få en överblick över vad som sagts. Den som redigerar behöver plocka fram viktiga beröringspunkter, det vill säga återkommande teman som berör och som kanske tas upp i flera intervjuer. Detta ska göras för varje intervju. Varje intervju bör sedan klippas ner till cirka tio minuter. Nästa steg är att identifiera viktiga teman (som att få sin diagnos, eller hur man skickas vidare inom vården). Klippen som tar upp detta tema samlas så att flera intervjuade patienter/brukare talar om samma sak i en sekvens. Den färdiga filmen har sedan en rubrik per tema, som "patienten i öppenvården", och ett antal patienter/brukare som uttalar sig om temat.

För att klara av detta behövs redigeringsutrustning och rätt programvara. Den som ansvarar för redigeringen kan med fördel anlita en professionell filmredigerare, men det kan vara klokt att vänta tills efter att du klippt ner inslagen till tio minuter per intervjuperson för att det inte ska bli för dyrt. Det sista som görs i detta steg är att minska ner de tio minuter per intervjuperson till en 30 minuter lång film. En professionell filmredigerare kan se till att filmsekvenserna flyter bra in i varandra och rör sig utan tydliga skarvar från en talare till en annan, och att ett tema i taget behandlas.

Att tänka på

  • Detta är den mest arbetskrävande delen, speciellt om den som redigerar inte är bekant med programvaran. Att redigera ner en intervju till en tio minuter lång filmsekvens kan ta en hel dag, även om hastigheten arbetas upp efter hand.
  • Det vanliga är att den slutliga filmen visar patient- och brukarupplevelsen på ett kronologiskt sätt där tittaren följer patienten/brukaren. Filmen kan inkludera flera teman som till exempel öppenvård, operation och återbesök.
  • Om du själv tar ansvaret för redigeringen ska du börja med att överföra varje intervju på en dvd med tidsangivelser, för att kunna hitta klippen när du redigerar filmen. Bryt sedan ner filmerna i teman. Exempel på teman som du kan vilja ha är: att få sin diagnos, vägen till och mellan olika instanser, att vara inskriven som patient, att få behandling (som kemoterapi), att förstå vad som händer och att få stöd. Gå igenom filmen bild för bild, notera tiderna där sekvensen startar och där den tar slut. Korta ner filmen för mer information om hur man gör detta).

Ladda ner mall för filmlogg i Word (273 Kb)

Ladda ner mall för filmlogg som pdf (98 Kb)

I detta skede måste den som redigerar ta ganska tuffa beslut för att minska ner filmen till ett hanterbart format.

  • Kommunikationsavdelningen kan ha den kunskap som krävs för att redigera filmen. I annat fall kan de kanske tipsa om vilka företag som de har använt sig av.
  • Redigerarna behöver få en genomgång av projektet så att de förstår hur de bör balansera de negativa kommentarerna med positiva. De behöver också fokusera på de berättelser som på ett konstruktivt sätt förklarar vad som behöver förbättras och som är tydliga med var förbättringarna behövs på patientens/brukarens väg genom vården eller omsorgen. 
  • Material av hög kvalitet måste prioriteras och det är viktigt att alla som intervjuas får vara med i slutfilmen.
  • Samma sak gäller för redigerarna som för patienter/brukare och intervjuare – erbjud dem stödsamtal eftersom de kan komma att påverkas av materialet de arbetar med.
  • Patienterna/brukarna ska ha det slutgiltiga beslutet om vad som får tas med i filmen. Det bästa är att skicka dem en dvd med de delar av deras intervju som har valts ut för slutfilmen. Skicka inte den redigerade filmen eftersom de andra patienterna/brukarna som medverkar inte har gett sitt medgivande i det här stadiet. Alternativt kan man skicka den oredigerade filmen till dem och fråga om det är något avsnitt som de helst inte vill ha med, och se sedan till att dessa delar inte kommer med i slutfilmen. Ge patienterna/brukarna tid att se filmen och kommentera materialet i god tid innan utvärderingsmötet med patienterna/brukarna hålls.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40