7. Rekrytera patienter/brukare

I det här steget ska man identifiera, kontakta och bjuda in lämpliga patienter/brukare. Det är ett mycket viktigt steg eftersom patient- och brukarmedverkan är en förutsättning i den här metoden.

Det första steget är att hitta en eller flera nyckelpersoner bland personalen som vill arbeta tillsammans för att välja 5–15 patienter/brukare. Det kan till exempel vara en en specialistsjuksköterska, en patientkoordinator, en admininstrativ chef, någon som arbetar med kvalitetsförbättring eller någon med en koordinerande roll. Deras uppgift är att hitta enskilda individer som har något att berätta och som man tror kan bidra med både positiva och negativa erfarenheter. Om ni bara får positiv återkoppling från patienterna/brukarna kommer det inte att bidra till att uppnå huvudsyftet – att förbättra arbetet – även om positiva erfarenheter också kan erbjuda värdefulla insikter. De kommer också att behöva veta om patienten/brukaren mår tillräckligt bra för att delta och om det finns några rent vårdrelaterade skäl till att någon inte ska erbjudas att delta.

Efter kartläggningen av potentiella deltagare behöver den projektansvarige (eller någon från personalen) ringa upp patienterna/brukarna och berätta om projektet. Gör sedan en lista på de som är intresserade av att delta innan mer information skickas ut tillsammans med medgivandeblanketter.

Ladda ner mallen "Inbjudan till patientmöte" i Word (248 Kb)

Ladda ner mallen "Inbjudan till patientmöte" som pdf (217 Kb)

Ladda ner "Medgivandeblankett för filmning av patienter" i Word (250 Kb)

Ladda ner "Medgivandeblankett för filmning av patienter" som pdf (107 Kb)

Alla deltagare måste godkänna att bli intervjuade. De flesta filmas, även om detta är valfritt. De kommer också att bjudas in till möten och co-designgrupperna. Det har visat sig att omkring två tredjedelar av patienterna/brukarna som deltar även kommer på de schemalagda mötena. Omkring hälften av de intervjuade väljer vanligtvis att göra en aktiv insats i arbetsgrupperna. Samtliga patienter/brukare bör bli regelbundet uppdaterade om vad som händer i projektet.

Att tänka på

  • Identifiera patienter/brukare som upplevt olika delar av vården eller omsorgen, och som passerat de mest kritiska skedet i sin behandling eller omsorg, så att de kan reflektera över vad de har upplevt.
  • Försök att få med patienter/brukare med olika erfarenheter – tänk inte enbart på mångfald när det gäller ålder, kön och etnisk tillhörighet utan även på sådant som behandlingsmetoder och vilka tjänster man har erfarenhet av. Se till att deltagarnas erfarenhet är relativt färsk så att det de rapporterar fortfarande är relevant
  • Försök att undvika att gå till "det vanliga gänget", för detta är ett värdefullt tillfälle att få del av nya tankar. Om man rekryterar patienter/brukare som ni redan har en etablerad kontakt med behöver ni vara tydliga med att det här projektet har fokus på de delar av verksamheten som kan förbättras
  • Ni behövver inte oroa er för att hitta en "perfekt" den perfekta uppsättningen av deltagande patienter/brukare. Metoden är kvalitativ och ni fokuserar på ett litet antal personers åsikter, så alla aspekter kommer inte att komma med.
  • Börja tidigt med rekryteringen eftersom det kan ta tid.
  • Det finns olika sätt att rekrytera patienter/brukare. Man kan exempelvis rekrytera patienter/brukare genom att skicka inbjudningar till slumpmässigt utvalda patienter, sätta upp affischer och/eller dela ut broschyrer så att patienterna/brukarna får vetskap om projektet. Ni kan också kontakta lokala patient- och brukargrupper eller frivilligorganisationer som kan tänkas hjälpa till med att hitta personer med lämplig erfarenhet.
  • Om patienterna/brukarna på avdelningen ifråga är svårt sjuka måste ni räkna med att flera faller ifrån under projektets gång. Ni kan då behöva rekrytera fler deltagare senare under projektets gång.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40