3. Lägga fram förslaget för personalen

I detta steg bör projektet få med personer i ledande ställning. Ledarna bör ha ett intresse av att arbeta för förbättringar som tar sin utgångspunkt i patienternas/brukarnas erfarenheter.

För att projektet ska lyckas måste projektet marknadsföras på olika nivåer i organisationen. Det är av yttersta vikt att personer i ledande ställning är med, inklusive någon med budgetansvar. Deras uppgift är att leda projektet uppifrån och öppna dörrar för den projektansvarige när man behöver komma i kontakt med olika personalgrupper.

Tala med cheferna om vad man har för mål i organisationen när det till exempel gäller patientinflytande, patientupplevelsen och tvärvetenskapligt arbete. Det är viktigt att tala om eftersom detta projekt kommer att ge resultat inom just dessa områden. Arbeta med ledningen (och andra chefer) för att identifiera fokusområden. Försök välja ett område där personalen redan ser att det behövs förändringar, men där problemen inte blir för svåra att lösa.

Prata med enskilda medarbetere för att ta reda på vad de drivs av. Kom ihåg att ett arbetsteam inte alltid är en enhetlig grupp. Fokusera på vad de kan få ut av detta. Om de uppfattar projektet som ett hot eller som något som bara tar tid så är detta rätt tillfälle att bemöta sådana farhågor. De kan vara rädda för att bli kritiserade eller utpekade, eller så kan de tro att patienternas/brukarnas förväntningar är orealistiska.

Förklara för personalen att detta positiva upplägg kan komma att visa att personal och patienter/brukare har förvånansvärt lika åsikter. Anspela på deras ambitioner och önskningar om att vara patient- och brukarfokuserade och deras behov av inspiration.

Att tänka på

  • Ni kan kanske hitta på ett fyndigt namn på projektet och sprida information om det, sätta upp affischer, skicka ut inbjudningar, hålla presentationer och möten med enskilda, och även identifiera inflytelserika lagspelare som kommer att kunna entusiasmera sina medarbetare.
  • Understryk att metoden med erfarenhetsbaserad co-design (EBCD) är en modern metod för kvalitetsarbete.
  • Visa att EBCD är en innovativ och kostnadseffektiv metod som ger plats åt patienternas/brukarnas berättelser, berättelser som sedan i stor utsträckning kan användas för att förbättra tjänsterna, utbildning och extern kommunikation.
  • Förklara att eftersom detta är en kvalitativ metod, inte kvantitativ, får ni riklig insikt i hur patienterna upplever vården. Man får tydliga resultat genom att filma människor som berättar om sina upplevelser, och sedan sammanföra personal och patienter, så att de tillsammans får prioritera vilka områden som ska förbättras och definiera viktiga åtgärder. Metoden ger ett tydligt fokus och mätbart resultat.
  • Ha en bred målformulering (som till exempel "Förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna") eftersom särskilda fokusområden tenderar att dyka upp under projektets gång.
  • Låt det framgå med all tydlighet att även om detta är en positiv upplevelse måste personalen vara beredd att acceptera den utmaning som konstruktiv kritik innebär och vara beredd på att förändra det nuvarande arbetssättet.
  • EBCD behöver inte vara ett fristående projekt. Faktum är att det är bättre om det integreras med andra projekt inom organisationen – exempelvis som en del av ett större initiativ för kvalitetsförbättring eller patientinflytande.
  • Tryck på att deltagandet är frivilligt. Om man tvingas att delta kommer man inte att ha den entusiasm som krävs för att projektet ska fungera. Det är inte nödvändigt att alla som bedriver den aktuella vården eller omsorgen behöver inte delta. Det är dock mycket värdefullt att ha med personer i ledande ställning vars ansvarsområde påverkas av förbättringsförslag.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40