2. Är erfarenhetsbaserad co-design (EBCD) något för er?

Både patienter och personal har erfarenheter av vård och omsorg. Med dessa erfarenheter som grund kan de tillsammans utarbeta lösningar som förbättrar vården. Det är principen bakom erfarenhetsbaserad co-design (EBCD). Förbättringarna kommer därmed att göra verklig skillnad för patienter/brukare eftersom man fokuserar på områden som både patienter och personal har enats om är i behov av förbättringar.

Erfarenheter från patienter/brukare och personal samlas in genom diskussioner, observationer och filmade intervjuer. Sedan samlas personalen och patienterna för att tillsammans gå igenom resultatet. De möts tillsammans i mindre grupper (co-designgrupper) där de arbetar för att identifiera och förbättra de områden där man har konstaterat att det finns ett behov av förbättringar. Metoden utformades för och tillsammans med den brittiska sjukvården (National Health Service, NHS).

Att metodiskt samla information om hur patienter/brukare upplever vården är inget nytt i sig men vanligtvis sker detta via enkäter eller vid fokusgrupper. EBCD-metoden gör det möjligt för patienterna/brukarna att berätta om sina erfarenheter utifrån sina egna synvinklar. Metoden ger ofta oväntade svar på frågan vilka områden som behöver förbättras, och det brukar vara relativt enkelt att utföra dessa förbättringar.

I denna metod arbetar patienter/brukare och personal sida vid sida för att identifiera problem som kan förbättras. Tillsammans utvecklar man lösningar som går att genomföra och som alla kan dra nytta av. Resultatet kan bli en långvarig förändring som verkligen gör skillnad för patientens/brukarens upplevelse av vården eller omsorgen. En fördel kan också vara att deltagarna känner att de utvecklas som en följd av att man varit delaktig i ett utmanande och inspirerande samarbete.

Viktiga punkter

 • EBCD-metoden är en mycket flexibel och enkel metod som kan leda till direkt handling och verkliga förbättringar. 
 • EBCD-metoden erbjuder en möjlighet till tvåvägskommunikation som i sin tur leder till goda insikter i nyanserna och innehållet i patienternas/brukarnas feedback. Detta kan kompletteras med andra metoder för återkoppling, som enkäter och fokusgrupper. 
 • EBCD kan hjälpa organisationer att nå strategiska kvalitetsmål inklusive att förbättra patient- och brukarupplevelsen och göra patienterna/brukarna delaktiga, samt engagera personalen i verkamhetsförbättringarna. 
 • Det finns många bevis för att EBCD är en effektiv metod för att förbättra patient-/brukarupplevelsen
  Ladda ner evidens för erfarenhetsbaserad co-design (pdf, 110 Kb)
  Ladda ner evidens för erfarenhetsbaserad co-design (Word, 25 Kb)
 • EBCD-metoden låter patientens/brukarens synpunkter och idéer gå rakt in i utvecklingen av vården och omsorgen på ett sätt som gör att personalen känner sig inspirerad och motiverad till att genomföra förändringarna och se till att de blir beständiga.
 • EBCD är en ny metod som för förbättringsdiskussionen bort från de vanliga ämnena och därigenom avslöjar de ofta dolda faktorerna som formar själva patient- och brukarupplevelsen. Metoden kan exempelvis hjälpa till att identifiera sådant som till exempel att det mest frustrerande med långa väntetider är den dåliga kommunikationen snarare än väntetiden i sig.
 • Metoden fokuserar på lösningar som patienterna/brukarna och personalen utvecklar tillsammans. På så sätt sätter man upp realistiska mål, något som är positivt både för personal och patienter/brukare.
 • Patienterna/brukarna bidrar med både positiv och negativ återkoppling via ett konstruktivt samarbete som deltagarna ofta beskriver som både motiverande och inspirerande. Detta minskar risken för de problem som annars kan uppstå när man får ta emot kritik.
 • Tvåvägsmetoden utvecklar kontakten mellan olika personalgrupper och mellan personal och patienter/brukare. På så sätt kan både förtroendet man känner för varandra och motivationen öka.
 • Eftersom patienterna/brukarna är med under hela processen innebär arbetet med EBCD en möjlighet att stämma av med patienterna så att förändringarna som genomförts verkligen förbättrar patient- och brukarupplevelsen.
 • Det är en metod där patienter/brukare, närstående och personal samarbetar för att utforma och åstadkomma förbättringar.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40