14. Rapportera, utvärdera och fira framgångarna

Att arbeta med erfarenhetsbaserad co-design (EBCD) är spännande och inspirerande men det är viktigt att man inte förlorar själva målet ur sikte – att förbättra verksamheten i vård- och omsorg. Detta steg i processen omfattar insamlandet av olika uppgifter och att kommunicera resultatet till andra och visa vad projektet har lett till.

Under projektet kommer ofta denna fråga: " Vad är resultatet så här långt?". Varje gång projektet diskuteras är det viktigt att understryka vilken "avkastning man fått på investeringen", det vill säga, vad projektet har gett för resultat så långt. Man kan mäta resultatet på två sätt: hur väl målen som co-designgrupperna beslutat också har nåtts och i vilken grad ni nått projektmålen.

Eftersom EBCD-metoden arbetar med kvalitativa data kan det betyda att det slags förbättringar som uppnås inte kan mätas genom vanliga kontrollmetoder, som en enkät, men de är fortfarande mätbara. En slags utvärdering är att helt enkelt lista alla förbättringar som patienterna/brukarna och personalen har föreslagit och att notera vilka av dessa som har genomförts så här långt. Många av dessa förbättringar är små och småskaliga förändringar verkar kanske inte speciellt viktiga för andra. För patienterna/brukarna som har identifierat dessa områden kan dock små förändringar göra stor skillnad för deras upplevelse av tjänsterna. Mät därför det som deltagarna tycker är viktigast.

Avslutningsvis behöver ni uppmärksamma och fira allt som projektet har lett till. EBCD-metoden kräver en känslomässig investering från såväl personal som patienter/brukare. Det är både enkelt och viktigt att ni avslutar projektet med att samtliga inblandade firar era framgångar. Passa också på att summera projektet och tacka samtliga deltagare när ni officiellt avslutar ert arbete. En sådan avslutning kan också fungera som katalysator för kommande projekt.

Att tänka på

 • Varje gång den projektansvarige har kontakter med de som är berörda av projektet – passa på att berätta hur arbetet fortgår och vad som har åstadkommits så här långt.
 • Ha en presentation eller ett dokument tillhanda som du lätt kan anpassa till olika omständigheter, samt några starka berättelser med "före och efter"-jämförelser för att visa förbättringsarbetet som gjorts.
 • Håll koll på alla förbättringar och allt som uppnås under projektets gång, och lista alla åtgärder som är ett direkt resultat av arbetet i co-designgrupperna.
 • Nämn också andra förbättringsprojekten som redan var igång när EBCD-projektet startade och som man nämnt under diskussionerna, men se till så att det inte verkar som om ni tar åt er äran för dessa.
 • Försök att visa vilket intryck det har gjort att delta i projektet och se på filmen, och hur det har haft en påverkan inom flera områden. Detta gör ni enklast genom en kvalitativ utvärdering. Fråga exempelvis regelbundet efter kommentarer på utvärderingsblanketterna och ta med citat i presentationerna och det som skrivs.
 • När så är möjligt, visa på alla faktiska och mätbara förändringar som åstadkommits och ge före- och eftersiffror. Om förändringarna som gjorts även inneburit kostnadsbesparingar (exempelvis genom att effektivisera arbetet för att undvika dubbelarbete), redovisa även dessa.
 • Ta alla tillfällen i akt att tala om projektet i bredare sammanhang, som på personalmöten, nätverksträffar eller seminarier, och glöm inte att redovisa tydliga resultat.
 • Samarbeta med kommunikationsavdelningen för att få ut information om projektet i viktiga sammanhang, i nyhetsbrev och i andra mediekanaler (internt och externt).
 • Om ni visar filmklipp var försiktig så att det inte blir några brott mot sekretessen. Om filmklippen visar negativ återkoppling så se till att detta balanseras med förklaringar om vad som gjorts för att lösa den situationen.
 • Se till att projektavslutningen blir så informell som möjligt. Be någon att sammanfatta projektet och tacka alla medverkande. Kom ihåg att några av deltagarna inte har varit med i alla delar av projektet. Använd denna möjlighet att samla allt som åstadkommits i ett och samma dokument.
 • I en del fall har patient- och brukargrupper fortsatt att delta i förbättringsprojekt. Om ni lyckas få till en sådan fortsättning blir förändringen av arbetssättet mer beständig.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40