11. Anordna ett utvärderingsmöte för patienterna/brukarna

Detta möte är första gången som de deltagande patienterna/brukarna träffar varandra. De får se den redigerade filmen och diskutera vad de tycker är viktigast att förbättra.

Till utvärderingsmötet inbjuds patienter/brukare som redan har blivit intervjuade. Syftet är att tillsammans ge kollektiv återkoppling om hur verksamheten fungerar. Om de först får träffas som grupp hjälper det patienterna/brukarna att få större självförtroende och mod att tala om dessa frågor i ett sådant här sammanhang. Dessutom får de se att de inte bara talar för sig själva utan för en större grupp patienter/brukare. Projektsamordnaren inleder mötet och förklarar projektet i sin helhet och går igenom dagordningen.

Ladda ner mallen "Upplägg för utvärderingsmöte för patienter" i Word (269 Kb)

Ladda ner mallen "Upplägg för utvärderingsmöte för patienter" som pdf (1990 Kb)

Efter att filmen har visats uppmuntrar den projektansvarige patienterna/brukarna till att reflektera kring vad de sett. Sedan kan man arrangera en känslokartläggningsövning, så kallad emotion mapping, för att hjälpa deltagarna att ta fram viktiga förbättringsområden som de känner kunde ha hanterats bättre.

Ladda ner "Vägledning för känslokartläggningsövningen" i Word (1 Mb)

Ladda ner "Vägledning för känslokartläggningsövningen" som pdf (162 Kb)

Under utvärderingen skalas detta sedan ned till en kort lista över potentiella förbättringsområden, som sedan tas upp på det gemensamma mötet för patienter/brukare och personal. På slutet, om det finns tid över, så kan ni be patienterna att i mindre grupper använda sig av ett mallförslag för att börja tänka på hur den ideala lösningen borde se ut.

Ladda ner mallförslag i Power Point (189 Kb)

Ladda ner mallförslag som pdf (77 Kb)

Att tänka på

  • Många patienter/brukare är oroliga inför det här mötet, så det är viktigt att de välkomnas av någon de känner igen och att de har möjlighet att ta med en anhörig eller närstående som stöd om de så önskar. Det är absolut avgörande att atmosfären är avslappnad och att det finns mat och förfriskningar. Hela mötet behöver kännas avslappnat, med en atmosfär av förtroende, respekt och att det är en särskild förmån att få höra patienternas berättelser.
  • Alla intervjupersoner bjuds in till mötet. Alla kommer inte att kunna gå men för att utvärderingen ska ge en korrekt bild av vad gruppen som helhet tycker behöver åtminstone fyra eller fem delta.
  • Själva mötesstrukturen kan hjälpa patienterna/brukarna att distansera sig själva från upprivande personliga erfarenheter när fokus ändras från vad de personligen har upplevt till att hitta praktiska lösningar.
  • Se till att det finns kontaktuppgifter tillhanda om patienterna har frågor om specifika aspekter av deras vård eller om de behöver någon form av psykologiskt stöd efter att ha deltagit i projektet. Vanligtvis är inte personalen från avdelningen närvarande på mötet. Anledningen till detta är att patienterna/brukarna ska känna att de kan säga sin uppriktiga mening om vårdupplevelsen när de talar med varandra.
  • En del deltagare kommer att vara nervösa för att prata i grupp. Använd någon form av "isbrytare" så att alla, även den projektansvarige, uppmuntras till att prata med gruppen. (Exempel på isbrytare återfinns på den engelska webbplatsen för Mind Tools). Se till att alla får komma till tals.
  • Mötet kräver samordning för att det rent praktiska som förfriskningar och tidsplaneringen fungerar, säkerställa att man når syftet med själva mötet och ge stöd åt deltagarna. Om det är möjligt är det bäst att flera olika personer ansvarar för olika områden.
  • Kom ihåg att en del deltagare bland patienterna/brukarna kanske inte längre klarar av att läsa eller skriva. Det viktigaste är att deras röster blir hörda, så använd kreativa metoder för att dela information och idéer. Man kan exempelvis be den projektansvarige att läsa upp vad som skrivits och skriva ner vad deltagarna säger.
  • Välj en bra belägen lokal där man kan känna sig hemmastadd. Vad man än väljer för lokal så är det viktigt att miljön är både varm och välkomnande och att det är lätt för samtliga deltagare att komma in och röra sig.
  • Än en gång, erbjud reseersättning och eventuellt någon form av bidrag för att tacka för deras tid. Och ta reda på vad de tyckte om mötet genom att be deltagarna att fylla i en utvärdering.

Ladda ner "Utvärderingsblankett för patienter" i Word (253 Kb)

Ladda ner "Utvärderingsblankett för patienter" som pdf (132 Kb)

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40