Centrum för kommunstrategisk forskning

CKS är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet.

CKS finns inom tre etablerade verksamhetsfält; lokal politik och kommunledning, välfärd och lokal utveckling samt samhällsplanering.

CKS övergripande uppgift är att bredda och fördjupa den kommunstrategiskt relevanta kunskapsbildningen till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Ambitionen är att CKS ska utgöra ett nationellt kraftcentrum för strategisk kommunforskning samt fungera som en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

Under verksamhetsperioden 2013–2015 prioriteras följande områden inom verksamhetsfältet Lokal utveckling och samhällsplanering:

  • Planering, samverkan och dialog rörande byggd miljö, markanvändning och infrastruktur.
  • Lokala och kommunala strategier för integration och sysselsättning,tillväxt och företagande.
  • Det lokala hållbarhetsarbetets olika dimensioner. Om lokala lösningar i en global omvärld.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40