Vården är full av designutmaningar

”Det gäller att öka medvetenheten inom sjukvården om att design kan göra skillnad.” Anna Thies, den första designern inom det tvärvetenskapliga Clinical Innovation Fellowship, vill skapa verktyg för att stötta patienten och öka innovationerna inom vårdsektorn. Hon ser sjukvården som ett viktigt arbetsområde för designer i framtiden.

(Detta är en nedkortad version av artikel från DRJ nr 1 2012)

Den demografiska kartan för Sverige ritades om för flera år sedan. Redan då började man tala om hur allt färre unga måste försörja och sköta om allt fler äldre, om urholkad skattefinansiering och kris inom hela vård- och omsorgssektorn – både den samhälls- och den privatägda. Hur ska resurserna räcka?

Samtidigt skapar ny teknik nya möjligheter samt bättre chans till både rehabilitering och ett friskare åldrande. Att skapa en helhetsvision för hälsosektorn är en av de stora utmaningarna för framtiden.

Ett utmärkt verktyg i det sammanhanget är designmetodik, något som sjukvården inte är så van vid. Det menar Anna Thies, industridesigner MFA, vidareutbildad till interaktionsdesigner och just nu doktorand inom området ”Människa Maskin Interaktion inom hälso- sjukvårdssektorn” på institutionen Data och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Som första designer deltog hon häromåret i Clinical Innovation Fellowship, finansierat av Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa (CTMH). Denna centrumbildning kom till för knappt tio år sedan bland annat därför att svårigheterna att organisera en väl fungerande vård blivit uppenbara också internt inom vårdsektorn.

Under 2010 ledde Anna Thies en studie som resulterade i rapporten ”Design inom vård och omsorg”. I den sorteras många aspekter på sjukvårdens så uppenbara problem upp på ett pedagogiskt sätt.

– Hittills har utvecklingen styrts av tekniska landvinningar och medicinsk forskning. Patienten då? Om en person i livets slutskede får en tumör kanske önskemålen i första hand handlar om helt andra saker än att få bort den.

Behov av profilering

I ”Design inom vård och omsorg” är intervjupersonerna ense om att sjukvården i framtiden behöver personal med rätt kompetens och bättre service; en ökad serviceinriktning och ett proffsigare kundbemötande efterlyses. Ett ökat krav på information och service leder i sin tur till ett ökat behov av profilering inom vården.

Samtidigt finns det enligt rapporten en skeptisk inställning till alltför nischade lösningar eftersom ”vården trots allt måste passa den stora massan”. Det talas om behovet av effektivisering och även om fler tekniska lösningar. Men ny teknik väcker också ett visst motstånd och en rädsla för att vården ska bli mindre ”mänsklig”.

Andra områden som kräver insatser i framtiden är patientsäkerheten och arbetsmiljön: olycksfall, felbehandlingar, dålig hygien, kommunikationsproblem och personalbrist skapar otrivsel och självklart sämre patientservice.

Kunskapen om vad designer skulle kunna göra för en förbättrad vårdsektor är dålig inte minst bland beslutsfattarna inom sjukvården. Det märkte också Anna Thies under sina åtta månader i det tvärvetenskapliga team som arbetade på fältet.

– Mina kunskaper togs emot väldigt olika. Ibland när jag kom in på någon avdelning och presenterade mig fick jag frågan om jag skulle göra om gardinerna. Och det är inte precis vad jag sysslat med mest varken som industri- eller interaktionsdesigner. Det råder många brister i hur människa och maskin kommunicerar på ett sjukhus men också hur maskiner fungerar vid sidan av varandra enligt rapporten ”Design inom vård och omsorg”. Många inom vårdsektorn är också frustrerade över kommunikationsproblemen mellan kommun och landsting, mellan patient och inköpare eller mellan patient och personer som vill förändra och förnya invanda rutiner. Som det heter i rapporten: ”Vårdsystemet är komplext och ansvarsuppdelningen mellan kommun och landsting ställer ibland till stora problem, både för vårdtagare och organisationer.

Artikeln är skriven av Lotta Jonson

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40