4/6-2014 Tillsammans utvecklar patienter, närstående och medarbetare cancervården!

En av de bärande tankarna när den svenska cancervården nu utvecklas är att patienter och närstående ska ha större inflytande – både när det gäller den egna vården och cancervården i stort. 

Det handlar i korthet om att ta vara på människors upplevelser och erfarenheter och sedan, genom dialog, använda dem till att förbättra cancervården.
Vi på RCC väst anser att patienter och närstående är en ”outnyttjad resurs” och att de är de enda som har en helhetsbild av cancervården.

Vi arbetar enligt en metod som utvecklats av, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen och som heter Tänk om i 4-steg. Tänk om i 4-steg har inspiration ifrån Storbritannien och metoden ”Experience based co-design”. Båda handlar om att ta vara på de erfarenheter/upplevelser som görs av patienter, medarbetare och närstående med målet att förbättra (för oss) cancervårdprocessen, öka patientsäkerheten och förbättra patientrelaterade utfallsmått, Patient reported outcome mesure, Patient reported experience mesure (PROM, PREM). I cancervården har vi länge arbetat med förbättringar, men utifrån tanken att vi som arbetar i vården vet bäst.

Nu har cancervården tagit ett kliv ytterligare och tillsammans med patienterna har den så kallade upplevelseboken blivit till som en fortsättning på den utvecklingen. Till skillnad från traditionella patientenkäter är patienterna med i arbetet från början, och därmed blir både frågor och prioriteringar utifrån användarnas behov. Det är inte alltid sjukvården som bäst vet hur det blir bra för patienterna, och många patienter har egna livs- och yrkeserfarenheter som sjukvården kan dra nytta av.

Idén om en bok föddes under en workshop med patienter

I en workshop med patienter med olika cancerdiagnoser, kön och ålder arbetade vi med frågan hur vi på bästa sätt skulle kunna fånga upp erfarenheter och upplevelser från patienter/närstående och medarbetare. Idén föddes om en bok där man under en period antecknar sina upplevelser genom korta berättelser (snarare än åsikter) utan koppling till inblandade enheter eller personer. Upplevelseboken utarbetas i samarbete med patienter och anpassas till varje enskild verksamhet.

Boken delas ut på en mottagning/avdelning under ett par veckors tid och sedan får deltagarna fylla i sina böcker under cirka tre veckors tid. Dessa skickas sedan in anonymt till Regionalt cancercentrum väst (RCC väst). RCC väst sammanställer sedan citaten och visualiserar dem på olika sätt under en gemensam workshop som leds av patienterna, med deltagare från sjukvårdpersonal och RCC väst.

Citaten gås igenom och Nolans modell används för att prioritera vilka förbättringsbehov som skulle adresseras först. Sedan bildas förbättringsteam med patienter, personal och RCC-representant. Dessa arbetar självständigt och fokuserat på sina uppgifter och rapporterar tillbaka på nästa storgruppsmöte, där frågorna diskuteras; och beslut tas om hur gå vidare. Konkreta förbättringar inom ett antal områden har gjorts, i första hand inom Information – kommunikation, väntetider och arbetet fortsätter med andra områden inom cancervårdprocessen, t.ex. fertilitet, sex och samlevnad, psykosocialt- och närståendestöd.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40