13. Organisera co-designgrupperna

Co-designgrupperna är mindre arbetsgrupper med både patienter/brukare och personal som tillsammans utformar och testar lösningar på de förbättringsområden som man beslutade om på det gemensamma mötet för patienter/brukare och personal.

Vid det här laget finns det flera grupper som består av patienter/brukare och personal – oftast bildas en grupp per prioriterat förbättringsområde. Varje grupp behöver mötas tillräckligt ofta för att behålla drivkraften. Samtidigt måste man ge förändringarna tillräckligt med tid att bära frukt i form av konkreta resultat (varannan vecka i början och sedan varje månad under ett halvår kan vara en lagom mötesfrekvens). Mötena är konkreta till sin natur. En mötesordning kan bidra med en viss struktur som att först identifiera ett realistiskt och möjligt mål, sedan ställa frågan vad som behöver göras och vem ska göra det och när.

Ladda ner Exempel på vad co-design-grupperna har åstadkommit (pdf, 163 Kb

Ladda ner Exempel på vad co-design-grupperna har åstadkommiT (Word, 402 Kb)

Utse en ledare för gruppen som ansvarar för att ordna mötena och organisera gruppen. Denna person behöver vara på plats för att uppmuntra diskussionerna, hjälpa gruppen att gå från idé till konkreta åtgärder och se till att samtliga föreslagna åtgärder följs upp. Inom erfarenhetsbaserad co-design är denna roll mer omfattande än vid "vanligt" förbättringsarbete. Anledningen till detta är att varken personal eller patienter/brukare är vana att samarbeta så de kan komma att behöva mycket stöd för att komma in i det nya sättet att arbeta. Ett exempel på sådant stöd kan vara en kort utbildning i metoder som förbättrar tjänster.

Att tänka på

 • Om antalet deltagare är lågt när man har kommit så här långt kan det bli aktuellt att rekrytera nya deltagare. Här kan personal och patienter/brukare komma ifråga som inte kunde delta vid det gemensamma mötet för patienter/brukare och personal samt nyckelpersoner som kan och vill arbeta med att genomföra åtgärder som förbättrar vården. Om så behövs kan man även rekrytera patienter/brukare från befintliga patient- och brukargrupper.
 • gruppen kör fast i kritik av det befintliga systemet kan man genom visualiseringsövningar (eller andra kreativitetsfrämjande övningar) uppmuntra gruppen att omvandla dessa tankar till positiva lösningar.
  Till NHS Institute for Innovation and Improvement) (på engelska)

 • Mötesprotokoll Mötesprotokoll i form av "nästa steg"-punkter kan göra det tydligt och klart vem som ansvarar för vad till nästa gång.  
  Ladda ner "Protokoll från co-designgrupperna"" i Word (256 Kb) 
  Ladda ner "Protokoll från co-designgrupperna" som pdf (129 Kb) 
 • För att man ska få ut det mesta av det som är styrkan i erfarenhetsbaserad co-design är det nödvändigt att patienterna/brukarna är delaktiga genom hela processen och att de frågas om saker som "Är det så här du hade tänkt det?", "Fungerar det här som du hade tänkt dig?". Sedan behöver kanske åtgärderna finjusteras för att lösningarna ska överensstämma med önskemålen.
 • Var uppmärksam och gärna förberedd på känsliga diskussionsområden – exempelvis kan en patient ha haft en negativ erfarenhet av en specifik person i personalgruppen, eller kan associera en del av sjukhuset eller en speciell behandling med en traumatisk erfarenhet.
 • En del patienter/brukare är kanske inte vana vid hur projektmöten brukar gå till. Gör förutsättningarna extra tydliga för dem, som om man exempelvis behöver ta med sig vissa papper till mötena. Berätta också att det kommer att serveras förfriskningar och om resekostnaderna kommer att ersättas.
 • Uppmuntra alla deltagare att bidra under mötena så att alla åsikter får utrymme. Se till att så många som möjligt av patienterna/brukarna kan komma så att många olika åsikter kan presenteras vid mötet.
 • Låt gruppledarna prata ihop sig mellan mötena i fall det förekommer överlappningar mellan områdena.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40